Inteligencia lógico-matemática

La Intel·ligència Lògico-matemàtica està relacionada amb els números, la lògica, les abstraccions i el raonament deductiu i inductiu.

Es relaciona amb infants que destaquen en matemàtiques, escacs, programació informàtica i altres activitats lògiques o numèriques. També en el reconeixement de patrons abstractes, el pensament científic i la investigació. Persones que destaquen en aquest tipus d’intel·ligència són científics, advocats, matemàtics, filòsofs i metges.

Es treballa...

Resoldre problemes, qüestionar, treballar amb números, experimentar i investigar.

Com potenciar-la ... cliqueu aquí

  • Calculadores, Àbacs, Regletes matemàtiques de Maria Antònia Canals, Taula numèrica, Figures geomètriques, Quadernets de matemàtiques, Sudokus, Escacs, Cub rubik, Jocs de daus, Jocs de Taula numèrics